Kvalita rozhoduje

Politika kvality

Základnou orientáciou a cieľom spoločnosti Top Grafit s.r.o. je byť trhovým a konkurencieschopným subjektom, ponúkajúcim výrobky vysokej kvality a spoľahlivosti a pre zákazníkov vytvárať spoľahlivé a silné zázemie.

Riadenie kvality

Firma Top Grafit má zavedený a certifikovaný systém riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2015 a všetky procesy a postupy sú stanovené v príručke kvality.

Medzi hlavné strategické zámery patrí:

dodávať zákazníkom len také výrobky, ktoré spĺňajú alebo presahujú ich očakávania, ako aj také, ktoré iné spoločnosti neposkytujú

predvídať očakávania zákazníkov, pre dlhoročných zákazníkov riešiť vývoj a zvyšovanie úžitkových hodnôt grafitových a uhlíkových výrobkov

dosiahnuť významné postavenie spoločnosti na trhu s grafitovými a uhlíkovými výrobkami pre technické účely v stredoeurópskom regióne

spolupracovať len s takými dodávateľmi, ktorí kvalitou svojich výrobkov umožnia realizovať kvalitný produkt a tak uspokojovať potreby svojich zákazníkov

Vlastníci spoločnosti sa k podpore vyššie uvedenej stratégie zaväzujú:

stratégiu ročne upresňovať do vykonateľných cieľov

vytvárať podmienky k splneniu týchto cieľov

v prípade neplnenia cieľov vyvodzovať opatrenia k náprave

plánovať nutné zdroje pre plnenie cieľov

zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov

trvalo zlepšovať efektívnosť všetkých častí systému manažérstva kvality

dodržovať platné ustanovenia všetkých právnych a iných predpisov

predchádzať chybám dôslednou sebakontrolou

k vysokej zodpovednosti za kvalitu vlastnej práce

k dôslednému a presnému dodržiavaniu postupov stanovených dokumentáciou QMS (systém manažérstva kvality)

Od zamestnancov spoločnosti vedenie očakáva:

dôsledné a presné dodržiavanie technologických postupov a postupov stanovených dokumentáciou QMS

vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce

predchádzanie chybám dôslednou sebakontrolou