Grafit pre kremíkové čipy, mikroobvody a solárne články

Mikrotechnológia a využívanie solárnej energie majú svoje korene už v 40 rokoch minulého storočia. Od tých čias sa ich dôležitosť a význam pre ľudstvo každým rokom zvyšuje.

Kľúčom ku kvalite a efektivite dnešných polovodičových systémov je tiež vysoká čistota prostredia a použitých materiálov. Preto sa vo veľkej miere na výrobu polovodičových súčiastok používa extrémne čistý kremík.

Výroba mono a polykryštálov kremíka pre solárnu energetiku a photovoltaiku je v súčasnosti jedným z najsledovanejších odvetí priemyslu.

Keďže výroba týchto polotovarov vyžaduje ultračisté prostredie a najmä materiály prichádzajúce do priameho styku s kremíkovou ingotou, používajú sa na tavenie a ťahanie monokryštálov grafitové materiály s čistotou ≤50ppm.

Popri výrobe grafitových nahrievačov, susceptorov a taviacich kelímkov pre výrobu kremíka sa Top Grafit sústreďuje aj na výrobu iných polovodičových materiálov, ako napr. germánia, gália a arzenidu.

Pre oblasť polovodičovej a solárnej technológie ponúkame grafitové materiály:

  • grafitové vyhrievacie tyče, CZ nahrievače a susceptory
  • tepelné výmenníky
  • grafitové tégliky a vaničky
  • nosné platne
  • kokilové a rezacie dosky
  • spojovníky